1. Nhập thông tin

2. Xác nhận thông tin

3. Hoàn thành gửi thông tin